Topic outline

 • בזום קיימים שני כלים מובנים, המסייעים לנו לכתוב על מסך הזום, במהלך השיעור:

  1. Annotations- מתאים ליצירת סימונים על מאמרים, מצגות, תרשימים וכו.
  2. Whiteboards- נועד לחקות לוח מחיק בכיתה.

  שימוש בכלים אלו יאפשר הן העברה ברורה ומדוייקת יותר של החומר הנלמד והן שיתוף הסטודנטים והפעלתם וכך יעשיר וישפר את חווית הלמידה.

  לחצו כאן לצפייה במדריך חיוויים ויזואליים בזום

  כיצד להשתמש ברכיב Annotations 

  כיצד להשתמש ברכיב Whiteboards 

   הוראה באמצעות כתיבה ב-Zoom