צ'ק-ליסט להכנת הבחינה

לשים לב להתחבר קודם למודל ואז ללחוץ על הקישור