Topic Name Description
URL התחברות למערכת
URL השקת למדה - הבית הדיגיטלי החדש ללמידה
File חידושים בלמדה
File רכיבים חדשים במערכת הלמדה
URL אתר הדגמה למרצים
צעדים ראשונים File פורמט סילבוס
File ניווט ומבנה המודל

מכיל:

 • ניווט לאתר הקורס
 • מבנה אתר הקורס
 • סרגל הניווט
 • אזור המשבצות
 • אזור הנושאים

File תקשורת באתר הקורס

מכיל:

 • לוח מודעות מרצה
 • כיצד לשלוח מסר למספר סטודנטים?
 • "דוא"ל מהיר"
 • אלפון הקורס

File חיפוש באתרי וקבצי הקורסים
File תיבת טקסט- המדריך המלא

מכיל:

 • תיבת עריכת טקסט
 • שמירה אוטומטית של הכתוב בעורך הטקסט העשיר
 • הוספת תמונה לתיבת טקסט
 • יצירת קישור
 • הוספת שרטוט
 • הוספת הקלטת קול

מבנה ותצורת אתר הקורס File מבנה ותצורת אתר הקורס

מכיל:

 • עריכת תקציר
 • עריכת מספר יחידות ההוראה בקורס
 • שינוי סדר יחידות ההוראה
 • שינוי תצורת תוכן הקורס
 • ביצוע פעולות באופן מרוכז 

File מעקב השלמת קורס

המדריך מכיל:

 • תנאים להשלמת פעילות
 • תנאי השלמת קורס
 • מעקב למידה עבור הסטודנט
 • דו"ח השלמת פעילות
 • מפת למידה אינטראקטיבית

File יצירת קבוצות בקורס

מכיל:

 • הגשה קבוצתית
 • תלמידים בוחרים קבוצה
 • יצירת קבוצות אוטומטיות
 • יצירת קבוצות ידנית

File יבוא תכני קורס

מכיל:

 • יבוא כלל חומרי הקורס
 • העתקת פריטים בודדים

File שיוך קורס ועוזרי הוראה

מכיל:

 • איחוד קבוצות קורס
 • הוספת עוזר הוראה

הוספת משאבים File הוספת משאב מסוג קובץ

מכיל:

 • הוספת משאב מסוג קובץ
 • הוספת קובץ בדרך המהירה
 • הוספת תיקיית קבצים
 • פעולות עריכה על קובץ קיים

File הוספת קישור אינטרנט או סרטון יוטיוב

הוספת קישור

File הוספת דף תוכן מעוצב

דף תוכן מעוצב

File הוספת לומדה/חבילת תוכן IMS CP

במדריך זה נלמד מה היא חבילת תוכן IMS CP, וכיצד להוסיפה. 

הוספת פעילויות File הגבלת גישה לפעילות
File הוספת והגדרת מטלה

מכיל:

 • הגדרת מטלה חדשה
 • בדיקת המטלה והזנת ציון לסטודנט
 • בדיקה ומתן ציון באופן מרוכז
 • מתן הארכת זמן להגשה
 • בדיקת המטלה על ידי מספר בודקים
 • פרסום ציוני הסטודנטים באופן אחיד

File רכיב דירוג מקוריות- גילוי העתקות
File יצירת והגדרת בוחן

מכיל:

 • בניית מאגר שאלות 
 • הוספת פעילות מסוג בוחן
 • הוספת מאגר השאלות לבוחן
 • פעולות עריכה על הבוחן
 • עקיפת הגדרות עבור משתמש/קבוצה
 • שחרור הבוחן לביצוע חוזר
 • פקטור וביטול שאלה "בעייתית" מבוחן שכבר בוצע
 • אנליטיקות

File שאלות לבוחן- מורחב

מכיל:

 • בניית מאגר שאלות
 • שאלות אמריקאיות
 • שאלות מספריות
 • חישוב
 • השלמת מילים חסרות
 • שיבוץ טקסט על גבי תמונה
 • העלאת שאלות מקובץ טקסט
 • עריכת שאלה קיימת

File הוספת אגרון מונחים
File הוספת פורום

פורום

File רישום נוכחות סטודנטים
נוכחות


File הערכת עמיתים
למידה פעילה File הוספת והגדרת תוכן אינטראקטיבי H5P

מכיל:

 • הגדרת תוכן אינטראקטיבי
 • יצירת סרטון אינטראקטיבי
 • יצירת ציר זמן
 • יצירת אקורדיון מידע

File שיעור מסתעף בשאלות
File יצירת מטלה Perusall
File מדריך הוספת לוח פתקים בעמודות
File הוספת ענן מילים
זום ZOOM ושרת הוידאו URL העלת סרטון- מדריך וידאו
File שימוש במערכת הזום

מכיל:

 • הפעלת חשבון הזום
 • יצירת מפגש זום
 • הפעלת מפגש זום
 • היכרות עם ממשק הזום

URL מדריכי זום רשמיים בשפה האנגלית
URL סרטוני הדרכה של זום
File ספריית הוידיאו האישית

מכיל:

 • העלאת סרטון לספריית הוידאו
 • שיוך סרטון מספריית הוידאו למשבצת הוידאו
 • שיוך סרטון מספריית הוידאו ליחידת הוראה
 • שמירת סרטון מספריית הוידאו למחשב
 • סטודיו העריכה
 • יצירת רשימת השמעה
 • הרשאות

ציונים File ציונים- מדריך מורחב

מכיל:

 • ניהול ציונים בקורס
 • יצירת קטגוריות ציונים
 • בחירת X הציונים הגבוהים
 • מתן "פקטור" לפריט ציון
 • הסתרת ציון מהסטודנטים
 • הפקדת דו"ח ציונים
 • מתן ציון באופן ידני

File מתן משקל שונה לכל מטלה בקורס
אנליטיקות File דוחות מתקדמים- אנליטיקות