יחידות הוראה

  • ניתן לצפות בכלל פעילויות הסטודנטים בקורס ולקבל הן תמונה כללית בדבר התקדמות הסטודנטים בקורס המתוקשב והן תמונה פרטנית אודות כל סטודנט וסטודנטית. יכולות אלו מאפשרות לוודא שכל משתתפי הקורס אכן נוטלים בו חלק, צופים במשאבים ומתקדמים במגוון הפעילויות, השזורות בקורס.