Tile Name Description
File סילבוס

תכנית הקורס

File מצגת הרצאה
File מאמר לקריאה
Folder תיקיית קבצים
URL קישור לאתר אינטרנט של האוניברסיטה
videostream סרטון לדוגמא

סרטון לדוגמא שהעליתי לספריית הוידאו האישית שלי, וכעת הטמעתי באתר לצפייתכם.

ניתן גם לראותו בבלוק הוידאו מצד ימין. 

Page דף תוכן מעוצב - מבנה בסיסי של התא
דף תוכן מעוצב המאפשר לקרוא מידע בתוך האתר עצמו.